Przedszkole Nr 191
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 191 > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej DBFO – Mokotów m.st. Warszawy w zakładce Sprawozdania finansowe, pod linkiem https://dbfomokotow.bip.um.warszawa.pl/default.htm

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki;

 

a)      Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie od 7.00-17.00;

b)      Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00- 13.00;

c)       Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00;

d)      Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00

 

1)       Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu nr 191 im Marii Kownackiej  wynosi 100.

2)       Przedszkole  nr 191 im Marii Kownackiej  jest placówką złożoną z czterech oddziałów.

3)       Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4)       W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczba dzieci w oddziale może być inna.

5)       Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.

6)       Przedszkole nie jest przedszkolem specjalnym.

7)       Przedszkole jest placówką publiczną nieferyjną.

 

I.   Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji

przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.

 

W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 

a)      czas pracy poszczególnych oddziałów;

b)      liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

c)       ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

d)      czas realizacji podstawy programowej w danym roku.

 

II.                    Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

III.                  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.
 
 
Wprowadził Wilczyńska Ewa 23-11-2012
Aktualizujący Wilczyńska Edyta 14-05-2019
Zatwierdzający Kotarska Joanna 14-05-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-05-2019
Liczba odwiedzin: 2592
Rejestr zmian